Dùng thử hàng

Dùng thử hàng

– GSC tiến hành chính sách dùng thử hàng đối với mặt hàng máy fax IP, không áp dụng cho ngành hàng nội thất.

– Thời gian dùng thử hàng: 1 tuần